VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podmínky užití internetových stránek vlastněných, provozovaných a spravovaných společností Stanley Black & Decker Inc./U.SA. nebo kteroukoli z jejích přidružených organizací (dále jen „stránky skupiny STANLEY“)

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE

Vstupem na kterékoli webové stránky (včetně těch, na kterých se právě nacházíte) vlastněné, provozované nebo spravované společností Stanley Black & Decker Inc. U.S.A. (dále jen „Stanley Black & Decker“) nebo kteroukoli z jejích přidružených organizací (společnost Stanley Black & Decker nebo kterákoli z jejích přidružených organizací jsou dále kolektivně označovány také jako „STANLEY“), jejich procházením nebo využíváním (dále jen „stránky skupiny STANLEY“) vyjadřujete svůj souhlas se zde stanovenými podmínkami. Jestliže s nimi nesouhlasíte, neměli byste žádné stránky skupiny STANLEY používat. Jestliže jste momentálně v postavení jedné ze stran samostatné, písemně uzavřené smlouvy se společností Stanley Black & Decker nebo kteroukoli z jejích přidružených organizací, obsahující podmínky, které jsou v rozporu s těmito podmínkami užití internetových stránek, platí v záležitostech upravovaných předmětnou smlouvou podmínky touto smlouvou stanovené.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Elektronickou komunikací z Vaší strany se rozumí návštěva stránek skupiny STANLEY nebo zasílání e-mailů na naši adresu. Tímto vyjadřujete svůj souhlas s přijímáním elektronické komunikace z naší strany. Naše komunikace bude mít podobu vám zaslaných e-mailů nebo oznámení zveřejněných na stránkách skupiny STANLEY. Tímto dále vyjadřujete svůj souhlas s tím, že všechny dohody, oznámení, prohlášení a další informace, které Vám poskytneme elektronicky, splňují právní požadavek na to, aby tato komunikace probíhala písemnou formou.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah stránek skupiny STANLEY (texty, grafika, logotypy, ikony tlačítek, obrázky, audio klipy, digitální materiály ke stažení, kompilace dat, software apod.) je majetkem společnosti Stanley Black & Decker a jejích přidružených organizací, případně jejich dodavatelů obsahu, a je chráněn autorským právem USA i mezinárodního společenství. Uspořádání veškerého obsahu stránek skupiny STANLEY je výlučným vlastnictvím společnosti Stanley Black & Decker (nebo jejích přidružených organizací identifikovaných v příslušných autorských prohlášeních na stránkách) a je chráněno autorským právem USA i mezinárodního společenství.

POUŽITÍ

Prohlížením kterékoli ze stránek skupiny STANLEY vzniká kopie materiálů skupiny STANLEY v operační paměti Vašeho počítače nebo na Vašem pevném disku nebo na Vašem proxy serveru. Tímto Vám udělujeme souhlas s prohlížením těchto stránek a pořizováním výtisků stránek pro Vaše osobní, nekomerční využití pod podmínkou, že nebudete upravovat, kopírovat, distribuovat, vysílat, zobrazovat, hlasově ani jinak reprodukovat, publikovat, poskytovat na základě licence, vytvářet odvozené materiály, převádět nebo prodávat jakékoli informace, materiály, software, výtisky nebo služby ze stránek skupiny STANLEY. Materiály publikované na webových stránkách skupiny STANLEY je zakázáno kopírovat, distribuovat, publikovat jiným způsobem, nahrávat na servery („upload“), umísťovat na internet („post“) nebo jakýmkoli způsobem přenášet bez předchozího písemného souhlasu společnosti Stanley Black & Decker nebo její příslušené přidružené organizace.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky, servisní známky a logotypy (dále jen „ochranné známky“) použité a zobrazené na stránkách skupiny STANLEY jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Stanley Black & Decker, jejích přidružených organizací, případně dalších vlastníků. Žádná z informací uvedených na kterékoli ze stránek skupiny STANLEY nesmí být interpretována (ať už na základě implikace, existující zákonné překážky, či jinak) jako akt udělení povolení nebo práva k využívání kterékoli ze zobrazených ochranných známek bez předchozího písemného souhlasu vlastníka příslušné ochranné známky. Příklady registrovaných nebo neregistrovaných ochranných známek ve vlastnictví společnosti Stanley Black & Decker nebo jejích přidružených organizací („ochranné známky skupiny STANLEY“): STANLEY, STANLEY (obdélníkové logo s vykrojenými rohy), BOSTITCH, MAC, ZAG. Ochranné známky skupiny STANLEY nesmí být využívány ve spojení s žádným produktem nebo službou, které přímo nevyrábí, případně nelicencuje společnost Stanley Black & Decker nebo její příslušná přidružená organizace.

ODKAZY (LINKY)

Stránky skupiny STANLEY mohou obsahovat odkazy na jiné stránky s informacemi vytvořenými, vydanými, spravovanými nebo zveřejněnými jiným způsobem organizacemi, které jsou nezávislé na společnosti Stanley Black & Decker a jejích přidružených organizacích. Společnosti skupiny STANLEY tyto odkazy poskytují jen z dobré vůle, ale v žádném případě neschvalují, nedoporučují, nepotvrzují, nespravují ani nemají pravomoc nad těmito externími stránkami, a proto neručí za správnost, úplnost, účinnost, aktuálnost ani správné pořadí informací umístěných na těchto stránkách. Skupina STANLEY si vyhrazuje právo tyto odkazy kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit.

Třetí strany mohou nabízet odkazy na stránky skupiny STANLEY. Skupina STANLEY nepožaduje po třetích stranách, aby si vyžádaly souhlas před vytvořením takového odkazu. Takové odkazy však nesmí obsahovat rámce nebo jiné prvky, které zkreslují, nesprávně charakterizují nebo dezinterpretují zdrojový materiál nebo vlastnické právo k materiálům na stránkách skupiny STANLEY, nebo skupinu STANLEY znevažují či jinak poškozují. Skupina STANLEY nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek obsahujících odkazy na stránky skupiny STANLEY, nedává žádné záruky ani jakákoli ujištění ve vztahu k takovým stránkám. Na stránkách skupiny STANLEY nesmějí být umístěny žádné materiály bez výslovného písemného povolení společností skupiny STANLEY.

PRODUKTY A CENY

Všechny produkty prodané prostřednictvím stránek skupiny STANLEY podléhají v tom okamžiku platným obchodním podmínkám příslušné divizi nebo přidružené organizace odpovědné za prodej těchto produktů. Odkazy na tyto podmínky jsou umístěny na domovské stránce příslušných stránek skupiny STANLEY. Skupina STANLEY si vyhrazuje právo kdykoli měnit své obchodní podmínky, ceny svých produktů, jejich konfiguraci a dostupnost.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

MATERIÁLY UMÍSTĚNÉ NA STRÁNKÁCH SKUPINY STANLEY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLEČNOSTI SKUPINY STANLEY MAJÍ PRÁVO KDYKOLI I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ PROVÁDĚT ZMĚNY A ZDOKONALENÍ. VEŠKERÉ MATERIÁLY PREZENTOVANÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, AŤ VÝSLOVNÝCH, NEBO IMPLIKOVANÝCH. SKUPINA STANLEY PROHLAŠUJE, ŽE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, VÝSLOVNOU ANI IMPLIKOVANOU, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PRÁVNÍHO NÁROKU A NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV. SKUPINA STANLEY NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA DOSTUPNOST SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK ANI NA TO, ŽE PROVOZ STRÁNEK A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ BUDE BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB, ŽE ZÁVADY BUDOU ODSTRANĚNY, NEBO ŽE STRÁNKY SKUPINY STANLEY NEBO SERVERY, KTERÉ JE ZPŘÍSTUPŇUJÍ, BUDOU PROSTY VIRŮ, ČERVŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ. SKUPINA STANLEY NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ V SOUVISLOSTI S UŽITÍM ČI S VÝSLEDKEM UŽITÍ SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO MATERIÁLŮ NA NICH UMÍSTĚNÝCH VE VĚCI JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, POUŽITELNOSTI APOD. VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ NÁKLADY NA SERVIS, OPRAVY NEBO ÚPRAVY NESETE VY SAMI (NIKOLI SPOLEČNOSTI SKUPINY STANLEY). VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ PRO VÁS NEPLATÍ, POKUD SE NACHÁZÍTE V MÍSTĚ, KDE PLATNÉ PRÁVO NEUMOŽŇUJE OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY. ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ TOHOTO ODDÍLU NEOMEZUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.

ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

Návštěvou těchto stránek skupiny STANLEY vyjadřujete svůj souhlas s tím, že rozhodujícím právem pro tyto podmínky užití internetových stránek a pro jakékoli spory, které mohou vzniknout mezi Vámi a skupinou STANLEY, jsou zákony České republiky, a to bez ohledu na případné konflikty právních principů, které by jinak vyžadovaly výběr práva jiné jurisdikce.

SPORY

Ve shodě se závaznými národními a mezinárodními právními pravidly budou jakékoli spory mezi Vámi a skupinou STANLEY, týkající se internetových stránek skupiny STANLEY nebo materiálů na nich umístěných, ve výlučné jurisdikci civilního soudu v ČR.

ÚPRAVA PODMÍNEK

Skupina STANLEY má právo kdykoli provést revizi těchto podmínek formou úpravy nebo aktualizace tohoto zveřejněného dokumentu. Vaše využívání stránek skupiny STANLEY v den účinnosti takové úpravy či aktualizace nebo později zakládá Váš souhlas s těmito podmínkami v jejich modifikované či aktualizované podobě.

ODDĚLITELNOST

Jestliže se kterékoli z ustanovení těchto podmínek stane z jakéhokoli důvodu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude toto konkrétní ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních podmínek a bez vlivu na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení podmínek.